Γραμμή καταγγελιών για τα παράνομα φυτοφάρμακα: 800 11 39 100

Οι επιπτώσεις της νέας Πράσινης Συμφωνίας στην ελληνική γεωργία

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.), λαμβάνοντας υπόψη το νέο πλαίσιο για την «βιώσιμη» γεωργία σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, όπως αυτό εκφράστηκε το 2019 – 2020 με την Πράσινη Συμφωνία και τις Στρατηγικές «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και «Προστασία της Βιοποικιλότητας», εκπόνησε μελέτη επιπτώσεων για την ελληνική γεωργία και σημαντικές ελληνικές καλλιέργειες, την οποία παρουσιάζει σήμερα δημόσια. Η μελέτη καταδεικνύει τόσο τις ευκαιρίες όσο και τις δυσκολίες μετάβασης της ελληνικής γεωργίας και επίτευξης των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας.

Μετά από μια ολόκληρη χρονιά επεξεργασίας των κύριων σημείων καθίσταται σαφές, ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας καλά σχεδιασμένης ενδιάμεσης περιόδου, η οποία θα διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση και, κυρίως, την ουσιαστική, και όχι στα χαρτιά, επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας. Ζητήματα όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός της γεωργίας, η χρήση γεωργίας ακριβείας, η χρήση προϊόντων χαμηλού κινδύνου στη φυτοπροστασία, η γνώση των προϊόντων αυτών και η σωστή εφαρμογή τους για μία αποτελεσματική φυτοπροστασία, εξετάστηκαν ενδελεχώς και επεξεργάστηκαν προτάσεις, λαμβάνοντας υπόψη αφ’ ενός διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές και αφ’ ετέρου τις ελληνικές συνθήκες.

Οι προτάσεις συνδέθηκαν ταυτόχρονα με τη νέα ΚΑΠ της περιόδου 2023 – 2027 και με συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να προωθήσουν τα κύρια σημεία της γεωργικής παραγωγής στο πλαίσιο της Νέας Πράσινης Συμφωνίας.

Κοινή διαπίστωση, όπως και σε κάθε άλλη ανάλογη μελέτη σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Επίπεδο (WUR, USDA, JRC), είναι η ανάγκη διεξαγωγής μια ολοκληρωμένης και ενδελεχούς μελέτης επιπτώσεων για την Ελλάδα και την ελληνική γεωργία, η οποία πρέπει να γίνει συντονισμένα και με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων. Ο ΕΣΥΦ είναι έτοιμος να συμμετέχει σε αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια, η οποία θα βοηθήσει τη χώρα μας να βαδίσει με ασφάλεια το δρόμο προς το κοινό μας όραμα.

Κατεβάστε τη μελέτη σε μορφή PDF.

Click here to download the ENG version.

2022-02-08T11:20:37+00:00 Δεκέμβριος 7th, 2021|