Γραμμή καταγγελιών για τα παράνομα φυτοφάρμακα: 800 11 39 100
Προστασία των νερών 2023-07-07T15:56:38+00:00

Προστασία των νερών

Οι κύριες δίοδοι εισόδου των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φ.π.) στα επιφανειακά ύδατα

Σημειακές πηγές ρύπανσης

 • Καθαρισμός ψεκαστήρα

 • Πλήρωση βυτίου

 • Διαχείριση κενών συσκευασιών

 • Διαχείριση του υπολειπόμενου ψεκαστικού όγκου

 • Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού

 • Αποθήκευση

 • Μεταφορά

Διάχυτες πηγές ρύπανσης

Διασπορά ψεκαστικού νέφους:

Η ποσότητα του φυτοφαρμάκου (φ.π.) που μεταφέρεται εκτός της ψεκαζόμενης επιφάνειας λόγω της επίδρασης των ρευμάτων του αέρα κατά την διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής


Απορροή και διάβρωση λόγω:

 • έντασης βροχής
 • μειωμένης ικανότητας διήθησης του εδάφους
 • παγωμένων εδαφών

Βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης

Μέτρα Άμβλυνσης

 • Προσέξτε τον τρόπο μεταφοράς των φ.π.
 • Πριν ψεκάσετε σχεδιάστε κατάλληλο πρόγραμμα διαχείρισης και προσέξτε ιδιαίτερα τις ευαίσθητες περιοχές
 • Υπολογίστε την ποσότητα του ψεκαστικού υγρού και του φ.π. που θα χρησιμοποιήσετε
 • Προετοιμάστε το ψεκαστικό υγρό με προσοχή
 • Αποφύγετε τις πιθανές ρυπάνσεις κατά τη διάρκεια του ψεκασμού
 • Ξεπλύνετε ορθά το εσωτερικό και εξωτερικό του ψεκαστικού μηχανήματος
 • Διαχειριστείτε ορθά τα απόβλητα
ΕΡΓΑΛΕΙΟ TOPPS DROPS

Άμεσα

Μείωση της διασποράς του ψεκαστικού νέφους στην πηγή με χρήση Τεχνολογίας Μείωσης της Διασποράς  του Ψεκαστικού Νέφους

• Μέσα ψεκασμού (βαθμονόμηση, ακροφύσια χαμηλής διασποράς)

• Παράμετροι ψεκασμού

• Σενάριο ψεκασμού

Έμμεσα

αψέκαστες ζώνες, λωρίδες φυτικής βλάστησης, ανεμοθραύστης, αντιχαλαζιακά δίχτυα κλπ.

Η απορροή και η διάβρωση εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες κινδύνου, μερικοί από τους οποίους δεν μπορούν να επηρεαστούν άμεσα από τον γεωργό. Τα φαινόμενα απορροής/διάβρωσης μπορούν να μειωθούν με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων άμβλυνσης κινδύνων, τα οποία στοχεύουν σε διαφορετικούς κινδύνους.

Παράγοντες κινδύνου

Μέτρα άμβλυνσης κινδύνων

Βροχή (ένταση/διάρκεια)

Επεξεργασία εδάφους

Κλίση του εδάφους

Αμειψισπορά

Μήκος των πρανών

Φυτικές ζώνες ανάσχεσης

Διαπερατότητα
του εδάφους

Δομές συγκράτησης

Εγγύτητα σε υδατικά συστήματα

Προσαρμοσμένη χρήση φ.π.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Βαθμονόμηση ψεκαστικών

Βαθμονόμηση, είναι η διαδικασία κατά την οποία υπολογίζεται με ακρίβεια η πραγματική ποσότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που θα εφαρμοστεί στην καλλιέργεια-στόχο. Κατά τη βαθμονόμηση ρυθμίζεται και προσαρμόζεται το ψεκαστικό σε δεδομένη καλλιέργεια. Ακόμα και ένα καινούργιο ή μόλις επιθεωρημένο ψεκαστικό δεν μπορεί να κάνει αποτελεσματικό ψεκασμό χωρίς βαθμονόμηση.

Η βαθμονόμηση διενεργείται από τον χρήστη του ψεκαστικού μηχανήματος, σε αντίθεση με την τακτική επιθεώρηση του ψεκαστικού που γίνεται από εξουσιοδοτημένο σταθμό. Βαθμονόμηση και Επιθεώρηση, αποτελούν τα δύο βασικά βήματα για έναν πετυχημένο ψεκασμό.

Για αροτραίες καλλιέργειες

Για οπωρώνες

Νεφελοψεκαστήρας
TOPPS E-Learning

Έλεγξε τις γνώσεις σου για την Προστασία των Νερών

Πρόγραμμα Agri-BMPs

Εγκατάσταση αγρού επίδειξης (demo farm) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

1η φάση: προστασία επιφανειακών νερών με τη χρήση Φυτικών Ζωνών Ανάσχεσης

2η φάση: εφαρμογή Βέλτιστων Πρακτικών Διαχείρισης του ΤΟPPS (ακροφύσια χαμηλής διασποράς ψεκαστικού νέφους), Μέσα Ατομικής Προστασίας, Διαχείριση κενών φιαλών